menu
multmed - tabletka po - skuteczna antykoncepcja

Polityka prywatności

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Sebastian Zawadzki Mult-Med, z siedzibą ul. Łagiewnicka 54/56 lok.108, NIP 7272771353, REGON 101532010, 91-463 Łódź, adres e-mail: multmed@multmed.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres Sebastian Zawadzki Mult-Med, z siedzibą ul. Łagiewnicka 54/56 lok.108, NIP 7272771353, REGON 101532010, 91-463 Łódź, adres e-mail: multmed@multmed.pl

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej www.zdalnaprzychodnia.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

1. W celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora 2. W celu prowadzenia i archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej 3. W celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego 4. W celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora 5. W celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora 6. W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami sprawiedliwości 7. W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody 8. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa 2. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora 3. operatorowi płatności elektronicznych

Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej czy wymaganej archiwizacji danych medycznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

a) przesyłając wniosek na adres: Sebastian Zawadzki , ul. Łagiewnicka 54/56 lok.108, 91-463 Łódź b) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: multmed@multmed.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. 11.Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.