menu
multmed - tabletka po - skuteczna antykoncepcja

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego: www.multmed.pl.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Usługodawca - Multmed sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 27 lok.1, kod pocztowy 93-557, NIP 7292731345, KRS 0000797320, adres e-mail: multmed@multmed.plUsługodawca - Multmed sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 27 lok.1, kod pocztowy 93-557, NIP 7292731345, KRS 0000797320, adres e-mail: multmed@multmed.pl b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.multmed.pl c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Serwisie d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby Profesjonalista – korzystający z serwisu, będący lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem,

2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. c) aktywne konto poczty e-mail. W celu odczytania korespondencji mailowej.

§3. Rodzaje, nabywanie i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi:

a) konsultacje lekarskie online

2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu, uiszczenia płatności, oraz wypełnienie wywiadu medycznego przesłanego na adres email podany w formularzu.

3. Na podstawie wywiadu medycznego lekarz drogą elektroniczną wysyła e-receptę.

4. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

§4. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację drogą mailową na adres: multmed@multmed.pl. lub drogą telefoniczną na numer: 530 470 321

2. Klient w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko. b) przedmiot reklamacji bez konieczności podawania przyczyny. c) dane kontaktowe - umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności firmy.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.